Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình Vv bãi bỏ QĐ số 20/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình Vv bãi bỏ QĐ số 20/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bài viết liên quan