Lịch kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Lịch kiểm tra cuối học kỳ 1

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

Ngày

Buổi

Lớp

môn

Thời gian làm bài

Giờ bắt dầu làm bài

26/12

Thứ ba

Sáng

4

Toán

Tiếng anh

Tiếng việt

40 phút

40 phút

85 phút

7 giờ 30 phút

8 giờ 30 phút

9 giờ 30 phút

Chiều

1

Toán

Tiếng việt

40 phút

35 phút

14 giờ 0 phút

15 giờ 0 phút

27/12

Thứ tư

Sáng

3

Toán

Tiếng anh

Tiếng việt

40 phút

40 phút

75 phút

7 giờ 30 phút

8 giờ 30 phút

9 giờ 30 phút

Chiều

2

Toán

Tiếng việt

40 phút

75 phút

14 giờ 0 phút

15 giờ 0 phút

28/12

Thứ năm

Sáng

5

Tiếng việt

Tiếng anh

85 phút

40 phút

7 giờ 30 phút

9 giờ 30 phút

Chiều

5

Toán

40 phút

14 giờ 0 phút

 

Bài viết liên quan